ons doel

Het doel van de Stichting Investeringen Natuurtalent is om middelen, materialen en expertise te verwerven ten behoeve van de waardevolle en duurzame programma's voor mens en natuur die door Natuurtalent verzorgd worden.
U vindt alle informatie over natuurtalent op www.natuurtalent.eu

ons beleidsplan

visie

Stichting Investeringen NatuurTalent  wil de VOF Natuurtalent steunen als centrum waar programma's en opvang verzorgd wordt voor (jonge) mensen. 
Onderlinge betrokkenheid, toegankelijkheid voor diverse doelgroepen, ruimte voor duurzame innovatieve, educatieve en culturele activiteiten vormen hierbij belangrijke pijlers.
De gebouwen en ruimtes dienen een aantrekkelijk uitstraling te hebben en moeten met behoud van historische kenmerken comfortabel, veilig en duurzaam zijn.
missie

Onze stichting wil een bijdrage leveren aan "een duurzame ontwikkeling van onze wereld die voorziet in de behoefte van de huidige generatie, zonder dat daarmee de behoeften van toekomstige generaties in gevaar wordt gebracht". Wij onderschrijven hiermee volledig wat door de VN-commissie Brundtland in 1987 als definitie van duurzaamheid is opgesteld.
Wij zien de onderwijs- en zorg activiteiten van Natuurtalen als krachtig voorbeeld om zowel in het onderwijs als in de (jeugd)zorg deze definitie handen en voeten te geven. Natuurtalent doet dit door het creëren van een sociaal duurzame leefomgeving die de kwaliteit van leven (gezondheid en welzijn) van deelnemers en cliënten bevordert , zowel nu als in de toekomst. Natuurtalent doet dit door adequate en toegankelijke voorzieningen en programma’s te bieden in een veilige, aantrekkelijk vormgegeven omgeving die in sociaal opzicht prettig is om te leren en zich te ontwikkelen. 

Het bestuur

Voor de bestuursleden van Stichting Investeringen NatuurTalent zijn een aantal sleutelwoorden belangrijk: integriteit, transparantie en een open communicatie.  
Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie van bestuurder mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. Om de onafhankelijkheid van de stichting te waarborgen bestaat het bestuur uit drie personen met gelijkheid van stemmen. 
Het bestuur vergadert indien het nodig is doch minstens één keer per jaar in verband met het vaststellen van de financiële jaarstukken. Per e-mail en telefoon houden de bestuursleden elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen.  Er zal regelmatig overleg plaats over de te volgen strategie en afstemming plaatsvinden over de taakverdeling.   
 
De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit: 
Public relations en communicatie (bekendheid),  Het doorgeven van de ontwikkelingen middels de website aan de doelgroep, andere belanghebbenden en instanties,  Financieel beheer, overleg over de besteding van de middelen. 
 

 Het beloningsbeleid

Wij willen benadrukken dat de bestuurders van Stichting Investeringen NatuurTalent zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Bij een onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele gemaakte reiskosten, dan wel administratiekosten. Er worden geen vakantiegelden betaald.  
 De ontvangen middelen worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de stichting. Gezien er medewerkers in dienst zijn,  zijn er vrijwel geen overheadkosten, zodat de ontvangen middelen geheel aan de gestelde doelen kunnen worden besteed. 

FINANCIELE VERANTWOORDING

Financiële middelen
De financiële middelen van de stichting worden beheerd door de penningmeester. Bij de SNS Bank heeft de stichting een  zakelijke betaalrekening . De spaarrente wordt toegevoegd aan de algemene financiële middelen. Met het geld van de stichting worden geen beleggingen of speculaties op de beurs of andere risicovolle activiteiten gefinancierd.
 
Boekjaar en jaarrekening
Per het einde van ieder boekjaar (= kalenderjaar) worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, evenals een begroting van de baten en lasten van het lopende boekjaar. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
 
 
Jaarverslag
Het bestuur van de stichting stelt jaarlijks een verslag op waarin de activiteiten van het bestuur en de besteding van de financiële middelen in het afgelopen jaar zijn vastgelegd. Het jaarverslag bevat tevens de jaarrekening en de begroting. Op deze wijze legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. Het jaarverslag wordt op de eigen website gepubliceerd.